پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای (طبقاتی) 

 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکتروپمپ خود هواگیر -  الکترو  پمپ جت پمپ -  الکترو پمپ خود مکش -  الکترو پمپ خودپرشو  - الکترو پمپ خانگی  - Pedrollo  JSW1 الکترو پمپ سانتریفیوژ خود مکش چند مرحله ای پدرولو ( پدرولا ) -

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

    الکترو پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای - الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای خانگی - پمپ چند مرحله ای  -   الکترو پمپ سانتریفیوژ  گریز از مرکز چند  مرحله ای پدرولو ( پدرولا ) - - الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای Pedrollo 2-4CP - الکترو پمپ سانتریفیوژ طبقاتی افقی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای خودهواگیر -  الکترو پمپ خود پرشو  چند مرحله ای - الکترو پمپ خانگی - ساختمانی - صنعتی - الکترو پمپ سانتریفیوژ خود مکش چند مرحله ای پدرولو ( پدرولا ) - جت پمپ خود هوا گیر -خود پر شو

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ خود مکش چند مرحله ای پدرولو ( پدرولا ) - الکترو پمپ سانترفیوژ چند مرحله ای - خانگی - ساختمانی جت پمپ خود هوا گیر ( خود پر شو ) 

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ  سانتریفیوژ چند مرحله ای عمودی - الکترو پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی - پمپ عمودی چند مرحله ای - Pedrollo MK الکترو پمپ عمودی چند مرحله ای -  الکترو پمپ خانگی - ساختمانی - صنعتی 

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای - الکترو پمپ خانگی  - الکترو پمپ چند مرحله ای خانگی -جت پمپ خود هوا گیر -خود پر شو  جت پمپ خود مکش -  Pedrollo JCR1 الکترو پمپ - جت پمپ  سانتریفیوژ خود مکش چند مرحله ای پدرولو ( پدرولا )

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای گریز از مرکز  - الکترو پمپ خانگی - ساختمانی - پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای - الکترو پمپ سانتریفیوژ طبقات افقی -

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ - جت پمپ - خومکش - سانتریفیوژ چند مرحله ای - الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای  - ساختمانی - خانگی - الکترو پمپ سانتریفیوژ  خود هواگیر - خود پرشو چند مرحله ای Pedrollo JCR 2 پدرولو ( پدرولا )

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای خودمکش - الکترو پمپ سانتریفوژ چند مرحله ای خود مکش - خانگی - ساختمانی -  الکترو پمپ چندمرحله ای  خودهواگیر - خودپرشو - خودمکش - الکترو پمپ Pedrollo PLURIJET® 80-100   

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای خود مکش  - خودپرشو - خودهواگیر  - الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای  - خانگی  - ساختمانی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای  گریز از مرکز Pedrollo 3-6CR - آب تمیز  - خانگی - ساختمانی - الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای 3-6CR 90X-130X-200X پدرولا - پدرولو

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

   Pedrollo F4 EN 733 الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای  پدرولو ( پدرولا )  - آب شیرین - صنعتی  - Standardised “EN 733” centrifugal pumps   

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست