پمپ 

 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای گریز از مرکز  - الکترو پمپ خانگی - ساختمانی - پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای - الکترو پمپ سانتریفیوژ طبقات افقی -

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ - جت پمپ - خومکش - سانتریفیوژ چند مرحله ای - الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای  - ساختمانی - خانگی - الکترو پمپ سانتریفیوژ  خود هواگیر - خود پرشو چند مرحله ای Pedrollo JCR 2 پدرولو ( پدرولا )

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای خودمکش - الکترو پمپ سانتریفوژ چند مرحله ای خود مکش - خانگی - ساختمانی -  الکترو پمپ چندمرحله ای  خودهواگیر - خودپرشو - خودمکش - الکترو پمپ Pedrollo PLURIJET® 80-100   

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای خود مکش  - خودپرشو - خودهواگیر  - الکترو پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای  - خانگی  - ساختمانی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  10,000 ریال موجود نیست
  حراج!

  الکتروپمپ خود مکش / پمپ خود پرشو / پمپ خود هواگیر لوارا LOWARA سری SP ساخت ایتالیا یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا پمپ لوارا موتور سرخود Liquid Side Channel و پروانه پمپ ستاره ایپمپاژ مایع و گاز مخلوط

  10,000 ریال
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  پمپ سانتریفیوژ استیل سری CO پروانه باز لوارا Lowara ایتالیا  یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا پمـپ لوارا سـری CO اسـتنلس اسـتیل L316 پمپـاژ مایعات با خاصیـت خورندگـی و دارای اجسـام جامـد معلـق

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  پمپ لوارا BG کوپل بسته LOWARA ایتالیا یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا الکتروپمــپ ســانتریفیوژ خودهواگیر پمپ از جنس اســتنلس اســتیل،کارایی بــالا، دوام و سـبک وزن 

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  پمپ های لوارا سری CEA -CA سانتریفیوژ LOWARA ایتالیا یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا استنلس استیل L316 بــرای مصـارف خانگـی و صنعتـی

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  پمپ هـای مسـتغرق (شـناور)  LOWARA ایتالیادرآب های کثیــف و تمیــز یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا سـاخته شــده از اسـتیلن اسـتیل AISI304متراکـم و بسـیار سـبک

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود نیست

  پمپ  DL لجن کش مستغرق LOWARA ایتالیا یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا قابلیـت پمپـاژ اجسـام جامـد موجـود در آب 

  تماس بگیرید(38160-031)
  خرید محصول
  موجود نیست
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود است

  پمــپ شــناورجهت پمپــاژ آبهــای تمیــز و کثیــف ضدخوردگی یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا ضدآب و مقاوم  دارای ســه ســری شــبکه یــا پروانــه ی حلزونــی 

  تماس بگیرید(38160-031)
  موجود است
 • مشاهده سریع
  تماس بگیرید(38160-031) موجود است

  پمپ لوارا DN کف کش LOWARA ایتالیا یکسال گارانتی ، 10 سال خدمات پس از فروش 10 سال ضمانت اصالت کالا پمــپ  شــناور بــرای آب هــای آلــوده چــدن یــا اســتیل ضــد زنــگ همــراه بــا مکانیــکال ســیل 

  تماس بگیرید(38160-031)
  موجود است